FIRMA PRZEWOZOWA FB
Firma Przewozowa FB - ULGI USTAWOWE
  Strona startowa
  Rozkład jazdy : Kraków - Dobczyce
  Rozkład Jazdy : Kraków - Wiśniowa
  Rozkład Jazdy : Kraków - Węglówka
  Rozkład jazdy : Kraków - Janowice
  Rozkład jazdy : Kraków - Świątniki Górne
  Rozkład jazdy : Kraków - Podstolice
  CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH nr 1
  CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH nr 2
  CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH CZ.1
  CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH CZ.2
  K O M U N I K A T Y
  Licznik
  Kontakt
  ULGI USTAWOWE
  Galeria- podstrona w budowie
  Mapa internetowa
  Ochrona danych osobowych
  FORMULARZ KONTAKTOWY
Ulgi ustawowe
Firma Przewozowa FB - Dziekanowice 10.10.2012
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
.............................................................................................................................................................................................

                                                                                                        ULGI DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH
 
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
1/ 100 % ZNIŻKA DZIECKA DO 4LAT-BEZ MIEJSCA DO SIEDZENIA samorząd
Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez
dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Art.8
6. Zasad finansowania określonych w ust. 1-4 nie stosuje się do przejazdów dzieci do lat 4 objętych ulgą 100%
(BRAK DOPŁATY !!!)
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
2/ Zniżka: 78 % STRAŻ GRAN.-SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z
ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz
wyk.czynności związanych z kontrolą ruchu granicznym.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
3/ 78 % CELNIK Zniżka: - SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
4/ Zniżka: 78 % POLICJANT-SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
4) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia
poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów
egzekucyjnych
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
5/ Zniżka: 78% ŻOŁNIERZ ŻANDAR. WOJSK. samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
6/ Zniżka: 95 % PRZEWODNIK  NIEWIDOMEGO. samorząd
Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie
biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
7/ Zniżka: 78 % DZIECKO  NIEPEŁNOSPRAWNE. Zniżka: samorząd
Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione
następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolnowych.,
specjalnego ośrodka wych., ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a
także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
8/ Zniżka: 78 % OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAW. samorząd
Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione
następujące osoby:
1) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- na
podst.biletów jednoraz.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolnowych.,
specjalnego ośrodka wych., ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a
także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr
13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
9/ 78 % INWALIDAWOJENNY. I GRUPY. samorząd
a) Art.16. Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów
Art.41. Inwalida wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów
b) Art. 1. ust. 2)
4. przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr
13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
11/ Zniżka: 95 % OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY. samorząd
a) Art.16. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów
Art.41. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów
b) Art. 1. ust. 2)
5. do ulgi w wysokości 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie
wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Tekst jednolity: Dz.U. z 1997r. Nr.25
poz.129
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
13/ 100 % Zniżka: BEZROBOTNY inny urząd
Art.31.4. Rejonowy urząd pracy wydaje osobie skierowanej w celu podjęcia zatrudnienia poza miejscem stałego
zamieszkania bilet kredytowy na przejazd do miejsca zatrudnienia najtańszym środkiem komunikacji publicznej.
W przypadku niepodjęcia zatrudnienia z przyczyn nie zawinionych przez osobę skierowaną, bilet powrotny
wydaje rejonowy urząd pracy właściwy dla pracodawcy, do którego wydano skierowanie.

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31.07.1985 o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz.U. z 1991 Nr 18 poz. 79)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
14/ Zniżka: 100 % POSEŁ sejm
Art.29.1. Poseł i senator ma prawo, na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu państwowymi środkami
komunikacji
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31.07.1985 o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz.U. z 1991 Nr 18 poz. 79)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
15/ Zniżka: 100 % SENATOR senat
Art.29.1. Poseł i senator ma prawo, na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu państwowymi środkami
komunikacji

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
17/ Zniżka: 95 % OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ  samorząd
Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie
biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej
egzystencji
Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002, Dz.U. 2003r. Nr 137, poz. 1304)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
18/ 37 % DZIECKO Zniżka: 4-5 LAT samorząd
Art.4.4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.4 pkt 1:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
19/ Zniżka: 78 % ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY. samorząd
Art.2.6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową
służbę wojskową,
z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach
równorzędnych
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
20/ Zniżka: 37 % NIEWIDOMY samorząd
Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań
poza granicami państwa.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
21/ Zniżka: 37 % WETERAN INWALIDA samorząd
Art. 30. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych
w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:
2) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i
autobusowego w komunikacji krajowej w: a) ... autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na
podstawie biletów jednorazowych
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr
13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
22/ 37 % INWALIDA Zniżka: INWALIDA WOJ. samorząd
a) Art.16. Inwalida wojenny
Art. 41. Inwalida wojskowy
b) Art. 1. ust. 2)
3. przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
23/ Zniżka: 37 % KOMBATANT samorząd
Art.20 ust.2 pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści, inwalidzi:
1) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiotowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
24/ 49 % OSOBA NIESAMODZIELNA.-Zniżka: KZ samorząd
Art.4.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
25/ Zniżka: 37 % OS.NIESAMODZ.-KP samorząd
Art.4.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji
Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o
emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
26/ 78 % DZ.DO Zniżka: 4 LAT-OS.M samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1:
1) dzieci do 4 lat
(dziecko zajmuje miejsce - JEST DOPŁATA)

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych
(Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153)
27/ Zniżka: 78 % NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH  samorząd
Art.2.7 Do ulgi 78% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome
ofiary działań wojennych uznane za osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z
11.05.2007r, poz. 558
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
30/ ZNIŻKA 100 % STRAŻ GRANICZNA -OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNCH  samorząd
Art.2.2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych są
uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie
wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy
do właściwości Straży Granicznej.

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
31/ Zniżka: 93 % NIEWIDOMY NS.-KZ samorząd
Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
32/ 51 % NIEWIDOMY  NS.-KP samorząd
Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż
zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji

                                                                                                         ULGI DLA BILETÓW MIESIECZNYCH
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
1/ Zniżka: 49 % UCZEŃ BM samorząd
Art.5.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w
okresie od rozpoczęcia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
2/ 37 % NAUCZYCIEL Zniżka: BM samorząd
Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
3/ Zniżka: 78 % DZ.NIEPEŁNOSP.BM samorząd
Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione
następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów miesięcznych imiennych
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolnowych.,
specjalnego ośrodka wych., ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a
także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
6/ 37 % Zniżka: NIEWIDOMY BM samorząd
Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów
miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
7/  Zniżka: 51 % STUDENT BM samorząd
Art.5.1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do
ukończenia 26 roku życia;
osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym
ukończyły te studia.
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
8/  37 % ZNIŻKA :NAUCZYCIEL AKADEMICKI  BM samorząd
Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji
zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
2) nauczyciele akademiccy

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
9/  Zniżka: 93 % NIEWIDOMY NS.-KZ BM samorząd
Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na
podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji
 
Opis ulgi:
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
10/  51 % ZNIŻKA : NIEWIDOMY  NS.-KP BM samorząd
Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż
zwykła, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji.

Opis ulgi:
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
11/ Zniżka: 51 % DOKTORANT BM samorząd
Art.5.1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do
ukończenia 35 roku życia.
 


 Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 zmieniają się przepisy dotyczące ulg:  NAUCZYCIEL. BM i NAUCZUCZYCIEL AKADADEMICKI. BM – 37%. Ulgi te w nowym kształcie będą miały mniejszą zniżkę – 33%. Dodatkowo do grona osób uprawnionych do ulgi zostali dołączeni nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych. Poniżej cytujemy fragment tej ustawy, a także zamieszczamy link do pełnego jej tekstu.

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2013 poz. 1421) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby: nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy”. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1421/1

Bilety miesięczne dla nauczycieli z okresem ważności od 1 stycznia 2014 – kupowane w grudniu 2013 roku będą miały zniżkę 37%, natomiast te same bilety, zakupione w styczniu będą już miały nowe ceny (zmniejsza się zniżka – do 33%). Nauczyciele przedszkolni pierwszy bilet miesięczny będą mogli kupić nie wcześniej niż 1 stycznia 2014.


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=