FIRMA PRZEWOZOWA FB
Firma Przewozowa FB - ULGI USTAWOWE
  Strona startowa
  Rozkład jazdy: Kraków - Wiśniowa
  Rozkład jazdy: Kraków - Dobczyce
  Rozkład jazdy: Kraków - Janowice
  Rozkład jazdy: SIERAKÓW
  CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH KRAKÓW - JANOWICE, ŚWIĄTNIKI GÓRNE
  CENNIK BILETÓW MIESIĘCZNYCH KRAKÓW - DOBCZYCE - WIŚNIOWA - WIERZBANOWA
  CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH KRAKÓW - DOBCZYCE WIŚNIOWA - WIERZBANOWA
  CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH KRAKÓW - ŚWIĄTNIKI GRN. - JANOWICE
  Licznik
  KONTAKT
  ULGI USTAWOWE
  Galeria- podstrona w budowie
  Mapa internetowa
  FORMULARZ KONTAKTOWY
Firma Przewozowa FB - Dziekanowice 10.10.2012
Ulgi ustawowe
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
.............................................................................................................................................................................................
                                            ULGI DLA BILETÓW JEDNORAZOWYCH

1/ 100 % ZNIŻKA DLA DZIECKA DO 4 LAT BEZ MIEJSCA SIEDZĄCEGO samorząd
Art.2.2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Art.8 6. Zasad finansowania określonych w ust. 1-4 nie stosuje się do przejazdów dzieci do lat 4 objętych ulgą 100% (BRAK DOPŁATY !!!)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: dokument stwierdzający wiek dziecka
 
2/ Zniżka: 78 % STRAŻ GRANICZNA - SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywaniem czynności związanych z kontrolą ruchu granicznym.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja służbowa 
 
3/ 78 % CELNIK - SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja służbowa
 
4/ Zniżka: 78 % POLICJANT - SŁUŻBA samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 4) umundurowani policjanci w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja służbowa
 
5/ Zniżka: 78% ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: książeczka wojskowa
 
6/ Zniżka: 95 % PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO samorząd
Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
7/ Zniżka: 78 % DZIECKO  NIEPEŁNOSPRAWNE samorząd
Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja dziecka, wypis z treści orzeczenia lekarskiego osoby niepełnosprawnej.
 
8/ Zniżka: 78 % OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO samorząd
Art.2.5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych- na podst.biletów jednoraz. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja dziecka, wypis z treści orzeczenia lekarskiego osoby niepełnosprawnej, zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub opiekuńczo-wychowawczą.
 
9/ 78 % INWALIDA WOJENNY I WOJSKOWY I GRUPY. samorząd
a) Art.16. Inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów. Art.41. Inwalida wojskowy zaliczony do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 4. przysługuje prawo do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej.
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68) b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: książka inwalidy wojennego/wojskowego z wpisem ZUS o zaliczeniu do I grupy.
 
11/ Zniżka: 95 % OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I WOJSKOWEGO I GRUPY samorząd
a) Art.16. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego zaliczonego do I grupy inwalidów Art.41. Przewodnik lub opiekun inwalidy wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidów b) Art. 1. ust. 2) 5. do ulgi w wysokości 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospieszne uprawniony jest przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidów.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Tekst jednolity: Dz.U. z 1997r. Nr.25
poz.129.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: książka inwalidy wojennego/wojskowego z wpisem ZUS o zaliczeniu do I grupy.
 
13/ 100 % Zniżka: BEZROBOTNY inny urząd
Art.31.4. Rejonowy urząd pracy wydaje osobie skierowanej w celu podjęcia zatrudnienia poza miejscem stałego
zamieszkania bilet kredytowy na przejazd do miejsca zatrudnienia najtańszym środkiem komunikacji publicznej.
W przypadku niepodjęcia zatrudnienia z przyczyn nie zawinionych przez osobę skierowaną, bilet powrotny
wydaje rejonowy urząd pracy właściwy dla pracodawcy, do którego wydano skierowanie.
Podstawa prawna:
 
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
14/ Zniżka: 100 % POSEŁ sejm
Art.29.1. Poseł i senator ma prawo, na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu państwowymi środkami
komunikacji
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 31.07.1985 o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz.U. z 1991 Nr 18 poz. 79)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja poselska
 
15/ Zniżka: 100 % SENATOR senat
Art.29.1. Poseł i senator ma prawo, na terenie całego kraju, do bezpłatnego przejazdu państwowymi środkami
komunikacji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja senatorska
 
17/ Zniżka: 95 % OPIEKUN OSOBY NIESAMODZIELNEJ  samorząd
Art. 2.3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony opiekun towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Art. 1a.4. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002, Dz.U. 2003r. Nr 137, poz. 1304)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
18/ 37 % DZIECKO Zniżka: 4-5 LAT samorząd
Art.4.4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.4 pkt 1:1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
19/ Zniżka: 78 % ŻOŁNIERZ NIEZAWODOWY. samorząd
Art.2.6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacjizwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodowąsłużbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
20/ Zniżka: 37 % NIEWIDOMY samorząd
Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dziennik Ustaw z 29 września 2011 Nr 205 poz. 1203) o weteranach działań
poza granicami państwa.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
 
21/ Zniżka: 37 % WETERAN INWALIDA samorząd
Art. 30. 1. Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych
w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje: 2) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w: a) ... autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych 
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (DZ.U. z 1983 Nr 13 poz. 68)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
22/ 37 % INWALIDA Zniżka: INWALIDA WOJ. samorząd
a) Art.16. Inwalida wojenny
Art. 41. Inwalida wojskowy
b) Art. 1. ust. 2)
3. przysługuje prawo do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 24.01.1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U. z 1991 Nr 17 poz. 75)
b) Ustawa z dn. 11.10.2002 o zmianie ustawy j.w. (Dz.U. z 2002 Nr 181, poz. 1515)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
23/ Zniżka: 37 % KOMBATANT samorząd
Art.20 ust.2 pkt 1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści, inwalidzi:
1) ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiotowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
24/ 49 % OSOBA NIESAMODZIELNA.-Zniżka: KZ samorząd
Art.4.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
25/ Zniżka: 37 % OS.NIESAMODZ.-KP samorząd
Art.4.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji Art. 1a.2. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
26/ 78 % DZ.DO Zniżka: 4 LAT-OS.M samorząd
Art.2.4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1: 1) dzieci do 4 lat (dziecko zajmuje miejsce - JEST DOPŁATA)
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym
ofiarom działań wojennych (Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: Legitymacja cyw.niewid.ofiary dz.woj. Rozp. MPiPS z dnia 1.02.2007r (Dz.U. 2007r. Nr 24 poz 153).
 
27/ Zniżka: 78 % NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH  samorząd
Art.2.7 Do ulgi 78% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z
11.05.2007r, poz. 558
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
30/ ZNIŻKA 100 % STRAŻ GRANICZNA -OCHRONA SZLAKÓW KOMUNIKACYJNCH  samorząd
Art.2.2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych są
uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
31/ Zniżka: 93 % NIEWIDOMY NS.-KZ samorząd
Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
32/ 51 % NIEWIDOMY  NS.-KP samorząd
Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż
zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji. 

 
33/ 33 % HONOROWY DAWCA KRWI (COVID-19) u
Informujemy, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia opublikowanym 16 czerwca 2023 roku w Dzienniku Ustaw dnia 1 lipca 2023 roku stan zagrożenia epidemiologicznego zostanie w Polsce odwołany. W związku z tym ulga ustawowa w wysokości 33% dla "Honorowych dawców krwi i osocza" zostanie zawieszona na czas nieokreślony i nie będzie można sprzedawać biletów z taką ulgą aż do momentu ponownego wprowadzenia stanu epidemiologicznego.
 
 

Na mocy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021, poz. 159) wprowadzono od 26 stycznia 2021 roku zmianę do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020, poz. 1777), w wyniku której w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanie epidemii, honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, przysługuje ulga w wysokości 33% na przejazdy w ramach biletów jednorazowych w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.
Podstawa prawna: 
USTAWA z dnia 21 stycznia 2021 r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje, wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA.


                                                   ULGI DLA BILETÓW MIESIECZNYCH
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
 
1/ Zniżka: 49 % UCZEŃ BM samorząd
Art.5.1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja szkolna
 
2/ 37 % NAUCZYCIEL Zniżka: BM samorząd
Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: 
 
3/ Zniżka: 78 % DZ.NIEPEŁNOSP.BM samorząd
Art.2.5. Do ullgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów miesięcznych imiennych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wych., specjalnego ośrodka szkolnowych., specjalnego ośrodka wych., ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wych., domu pomocy społ., ośrodka wsparcia, zakł.opieki zdrow., poradni psych.-pedagog., a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: legitymacja dziecka, wypis z treści orzeczenia lekarskiego osoby niepełnosprawnej.
 
6/ 37 % Zniżka: NIEWIDOMY BM samorząd
Art.4.3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego na podstawie biletów
miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
7/  Zniżka: 51 % STUDENT BM samorząd
Art.5.1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do
ukończenia 26 roku życia;
osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym
ukończyły te studia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20.06.2002 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 112 poz. 977 z 20.07.2002).
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
8/  37 % ZNIŻKA :NAUCZYCIEL AKADEMICKI  BM samorząd
Art.5.2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami poblicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
2) nauczyciele akademiccy
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego: 

9/
 Zniżka: 93 % NIEWIDOMY NS.-KZ BM samorząd
Art.4.1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.
(Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
10/  51 % ZNIŻKA : NIEWIDOMY  NS.-KP BM samorząd
Art.4.2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji innej niż
zwykła, na podstawie biletów miesięcznych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji.
Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455) o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o
zmianie niektórych innych ustaw.
Dokument uprawniający do przejazdu ulgowego:
 
11/ Zniżka: 51 % DOKTORANT BM samorząd
Art.5.1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
 


 Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2014 zmieniają się przepisy dotyczące ulg:  NAUCZYCIEL. BM i NAUCZUCZYCIEL AKADADEMICKI. BM – 37%. Ulgi te w nowym kształcie będą miały mniejszą zniżkę – 33%. Dodatkowo do grona osób uprawnionych do ulgi zostali dołączeni nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych. Poniżej cytujemy fragment tej ustawy, a także zamieszczamy link do pełnego jej tekstu.

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. 2013 poz. 1421) art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby: nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych; nauczyciele akademiccy”. http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1421/1

Bilety miesięczne dla nauczycieli z okresem ważności od 1 stycznia 2014 – kupowane w grudniu 2013 roku będą miały zniżkę 37%, natomiast te same bilety, zakupione w styczniu będą już miały nowe ceny (zmniejsza się zniżka – do 33%). Nauczyciele przedszkolni pierwszy bilet miesięczny będą mogli kupić nie wcześniej niż 1 stycznia 2014.


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja